Piet Heinplein VVE nu ook op Facebook

Click op foto om naar Piet Heinplein op Facebook te gaan

Frans heeft een nieuwe Facebook Friend Piet Heinplein gemaakt waar VVE leden met elkaar kan praten klik op de foto of de link om naar de Facebook Friend te gaan

 

Advertenties

Sleutels – Keys

Den Haag, 25 oktober 2017. Alle eigenaren van de VvE,

In de jaarvergadering 2017 is het besluit genomen dat de sloten van de algemene toegangsdeuren worden vervangen.
Voor het echter zover is zult u eerst de beschikking moeten hebben over de nieuwe sleutels.
Het bestuur zal u persoonlijk de sleutels overhandigen. Voor ontvangst moet u tekenen.

Bij ieder appartement horen vier gecertificeerde sleutels. Deze zullen worden overhandigd aan de eigenaar/bewoner.

Indien een appartement is verhuurd dan zullen twee sleutels worden overhandigd aan de huurder.
De huurder is die persoon die vermeld is op het gebruikersformulier. De overige twee sleutels kunnen worden opgehaald door de eigenaar. U kunt het bestuur eventueel, per email, machtigen om een of twee sleutels meer te geven aan de huurder.

Een extra sleutel kost € 25,–
Een huurder zal nooit zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar een extra sleutel kunnen kopen.

Vanzelfsprekend zult u worden geinformeerd over de datum dat de sloten zullen worden vervangen.

All owners,

During the Annual Meeting 2017 is decided that all general locks will be replaced. Before we can do so, you need to have the keys in your possession.
The board will hand you the keys personally. You have to sign for this.

There will be four certified keys for each apartment. Those keys will be hand over to the owner occupant.

When your apartment is rented out two certified keys will be hand over to your tenant.
This tenant will be the person who is mentioned on the “gebruikersverklaring”. The other two keys can be collected by the owner. You can give the board permission, by email, to give one or two keys more to the tenant.

The costs of an extra key are € 25,–
A tenant can never buy an extra key without a written permission of the owner.

You will be informed when the locks will be replaced.

Hartelijke groet/sincerely,

Frans van Min.
Plv. bestuurder VvE Piet Heinplein I

September 2017 Nieuwsbrief News letter

Beste eigenaar,

bijgaand ontvangt u een nieuwsbrief in het Nederlands en het Engels.
U kunt deze doormailen aan uw huurder.

Dear owner,

please find attached a newsletter in Dutch and in English.
You can forward this newsletter to your tenant.

Groet,

Frans van Min
plv. bestuurder VvE Piet Heinplein I

Gebruikersverklaring – wietplantage

De regels voor het verhuur zijn u vast bekend. Niet korter dan een jaar en er moet een gebruikersverklaring worden ingevuld.
Helaas zijn er teveel eigenaren die de gebruikersverklaring niet of veel te laat laten tekenen door de huurder. Het belang van de gebruikersverklaring werd op zondag 10 september aangetoond.
In een verhuurd appartement is namelijk een wietplantage aangetroffen. U zult begrijpen dat de politie blij was met de gegevens. Als deze tenminste kloppen.
Op advies van de politie zal er in het vervolg niet alleen om het nummer van een identiteitsbewijs worden gevraagd maar ook om een kopie.

De huurder kan de toegang tot de algemene ruimten worden ontzegd als er geen verklaring is getekend.

Rest afval

Sinds een paar maanden zijn er op de hoek van de Elandstraat en de Toussaintkade containers geplaatst voor rest afval. Handig als u te laat bent op vrijdag of een keer extra huisvuil hebt gedurende de week. De bakken zijn niet voor glas, plastiek en papier. Hiervoor vindt u de bakken op het Elandplein, bij AH en op het Prins Hendrikplein.
U kunt op de huisvuilkalender kijken om te zien wanneer bijvoorbeeld oud papier wordt opgehaald: https://huisvuilkalender.denhaag.nl/form

Electronische dranger en deuropener

De tussendeuren in de entreehallen zijn voorzien van een electronische dranger.
De deur gaat automatisch open als u het gebouw verlaat.
Belangrijk om te weten is dat u de deur opent door middel van het slot/cilinder onder het bellentableau. De deur openen met de sleutel is zwaar en bovendien kan de sleutel afbreken.

Blokkeer de dranger nooit. Als u de deur geforceerd openhoudt, door bijv. iets voor de deur te zetten, kan de dranger doorbranden en dan zijn we zo € 1.500,– verder.

Herfst

De eerste blaadjes vallen al van de boom. Putjes raken verstopt met als gevolg lekkages. Wilt u de afvoerputjes op uw balkon en galerij controleren en zo nodig schoonmaken !

 

English translation

User Statement – Weed Plantation !

The rules for rental of the apartments should be well known to all by now. The rental period should not be shorter than a year and there must be a completed User Statement, which is to be filled in and signed by the Tenant.

Unfortunately, there are too many owners who do not get the User Statement completed or the Tenant signs it to late. The importance of the User Statement was demonstrated on Sunday, September 10th.

In a rented apartment the Police found a weed plantation. You will understand that the police were happy with the information on the User Statement that is if it was correct!

On the advice of the police, in the future not only will the number of the Tenants ID be requested but also a copy of the ID.

The tenant may be denied access to the public spaces if no declaration has been made. Household

Rubbish/Garbage

For the last few months on the corner of the Elandstraat and the Toussaintkade rubbish containers have been placed for household rubbish. Useful if you are late on Friday or if you have extra garbage during the week. The containers are not for glass, plastic and paper. For these you will find the containers on Elandplein, at Albert Heijn and at Prins Hendrikplein.
You can use the garbage calendar in the link below to see when, for example, old paper is picked up:

https://huisvuilkalender.denhaag.nl/form

Electronic Door openers

The interconnecting doors in the entrance halls are all equipped with an electronic automatic door. The door will open automatically when you leave the building.
Important to know is that you can open the door through the lock / cylinder under the Intercom. Opening the door with the keyhole in the door is difficult and the key can also easily be broken

Never block the door. If you open the door, for example by putting something in front the door, the electronic opener can and will burn out and that will cost us all an unnecessary € 1,500, –

Autumn

The first leaves are already falling from the trees. Drains may become clogged with leakage resulting. Please check the drain wells on your balcony and gallery and clean it if necessary!

Update Warm Water

Beste mensen,

Eigenaren wilt u deze mail doorsturen naar uw huurders !!!
Owners, please forward this email to your tenants !!!

De nieuwe boilers zijn besteld. Helaas is er een levertijd van ongeveer vijf werkdagen.
Op dit moment werkt er 1 boiler.
Het water is daardoor niet erg heet maar warm genoeg om te kunnen douchen.
Door de werkzaamheden is er vuil in het systeem gekomen. Het water kan daardoor verkleurd zijn. Dit zal minder worden.
Toch is het aan te raden geen warm water te drinken.
Dringend verzoek om de komende dagen voorzichtig te zijn met het gebruik van warm water.
Uw buren willen ook graag een warme douche !

——–

Two new boilers are ordered. Unfortunately will the delivery take about 5 working days.
At this moment 1 boiler is working.
Because of this the water is not really hot but warm enough for a shower.
Due of all the work in the system the water can be slightly coloured. This will decrease.
Nevertheless it’s better not to drink from the warm tap.
Urgently request: do not use to much warm water. Your neighbours would like to have a warm shower too.

——-

Jammer dat de zon nu net verstek laat gaan. Anders hadden we volledig kunnen draaien op de zonnecollectoren.

Fingers crossed !

Frans van Min.

Beste mensen,

de problemen met de boilers zijn alleen maar groter geworden.
Ik ben bang dat we de komende dagen slechts lauw water zullen hebben.
Beide boilers moeten vervangen worden.

Ik zal u informeren zodra de nieuwe boilers binnen zijn en worden geïnstalleerd.

Vanzelfsprekend is dit voor iedereen heel vervelend.

——

There are major problems with the boilers for warm water.
It seems to be that we will have hardly warm water the coming days.
The two boilers will be replaced.

I will inform you right away about when the new boilers will be installed.

Sorry for the inconvenience.

——

Frans van Min.

Warm Water

Beste mensen,

u hebt vast al gemerkt dat er problemen zijn met het warme water.
De oorzaak is een kapotte boiler en een kapotte pomp.
De pomp is ondertussen vervangen maar de boiler is een groter probleem.

Aangezien we twee boilers hebben probeert loodgieter Muller een boiler weer op gang te krijgen.
De andere boiler zal vervangen moeten worden.

Als er vanavond dus weer warm water is is de vraag rekening te houden met het feit dat er tijdelijk maar 1 boiler functioneel is.
Met andere woorden: liever geen bad laten vollopen of extra lang onder de douche staan.

Excuses voor het ongemak en bedankt voor jullie medewerking,

Frans van Min.

Opening Strijkdomein

Alle eigenaren en huurders,

hierbij ontvangt u een uitnodiging voor de opening van “Strijkdomein”, Piet Heinplein 50.

Groet,

Frans van Min.

U bent van harte uitgenodigd om met een hapje en drankje een kijkje te nemen in het gebouw. Tijdens deze gezellige middag zullen er in de diverse ruimtes korte concertjes worden verzorgd door leerlingen van het Strijkdomein.

Het Strijkdomein is een samenwerking van enthousiaste viool-, altviool-, cello- en contrabasdocenten. Wij geven niet alleen les aan kinderen vanaf 4 jaar,maar ook aan jongeren en (beginnende) volwassenen. Ons motto is: Strijken kan iedereen!

Piet Heinplein 50, 2518BX Den Haag