Huishoudelijk Reglement

Vereniging Van Eigenaars PIET HEINPLEIN 1 te ’s-Gravenhage

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 1: ALGEMEEN

De volgende bepalingen gelden onverminderd de bepalingen in het Reglement van Splitsing van Eigendom en het Bijzonder Reglement, als vastgesteld bij notariële akte dd. 9 januari 1978.

Artikel 2: GEBRUIK VAN DE EIGEN RUIMTEN

2a.    De eigen ruimten mogen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de bestemming daarvan, zoals deze in de akte van Splitsing is neergelegd.

Toelichting: een appartement is bestemd om in te wonen; een winkel is bestemd om als winkel of kantoor gebruikt te worden; een berging is bestemd als ruimte om goederen op te bergen.

2b.    Het houden van huisdieren is toegestaan, mits als zodanig gebeurt dat daardoor geen overlast voor de bewoners van het flatgebouw wordt veroorzaakt.

2c.    Het is verboden muziek en andere storende geluiden te maken, radio’s, televisietoestellen e.d. te doen spelen op zodanige wijze dat dit voor de andere bewoners van het flatgebouw hinder oplevert.

2d.    Het is verboden werkzaamheden, die onvermijdelijke geluidshinder veroorzaken te verrichten van maandag tot en met zaterdag tussen 22.00 en 8.00 uur en op zondag van 0.00 tot 24.00 uur.

2e.    Het is verboden in de bergingen elektrische apparaten min of meer permanent aan te sluiten behoudens toestemming van de Vergadering van Eigenaars. Aan de toestemming kunnen voorwaarden verbonden worden.

Toelichting: hier wordt met name gedoeld op vrieskisten e.d. een voorwaarde kan bijvoorbeeld zijn een extra financiële bijdrage in de servicekosten.

2f.     Het is de bewoners niet toegestaan zonder toestemming van de bestuurder enigerlei verandering aan de in het privégedeelte aanwezige gemeenschappelijke voorzieningen aan te brengen -bijvoorbeeld waterafvoer en luchtzuivering -noch zelfstandig opdrachten te geven tot reparaties daaraan tenzij calamiteiten dit vereisen. In dit geval moet de bestuurder onmiddellijk daarvan in kennis worden gesteld.

2g.    Het herstel van storingen aan gemeenschappelijke voorzieningen, veroorzaakt door werkzaamheden in het privé-gedeelte, zijn voor rekening van de bewoner van het desbetreffende appartement voor zover de werkzaamheden niet opdracht van de VvE zijn verstrekt. Bewoners zijn verplicht onderhoudspersoneel toe te laten tot het privégedeelte voor reparaties aan de gemeenschappelijke voorzieningen.

2h.    Het is niet toegestaan een afzuigkap met motor, eigen ventilator of droogtrommel aan te sluiten op het aanwezige ventilatiekanaal omdat de af te voeren dampen overlast kunnen veroorzaken aan medebewoners.

2i.     De eigenaar en/of gebruiker is verplicht kitnaden en tegel- en voegwerk in keuken, badkamer en WC goed te onderhouden.

Toelichting: Goed onderhoud van kitnaden en tegel- en voegwerk moet voorkomen dat zich lekkages in het appartement en aangrenzende of ondergelegen appartementen of winkelruimten kunnen voordoen.

2j.     De eigenaar en/of gebruiker is verplicht een voorgenomen verbouwing van keuken, badkamer of WC uiterlijk 6 weken voor aanvang van de werkzaamheden aan de bestuurder te melden. Bij deze melding moet worden aangegeven waaruit de verbouwing zal bestaan.

2k.    De bestuurder kan richtlijnen geven voor de wijze waarop de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. De bestuurder zal de richtlijnen tijdig voor de aanvang van de werkzaamheden verstrekken.

Toelichting 2h en 2i. De verplichting tot melding en de richtlijnen zijn bedoeld om de     eigenaar/gebruiker bewust te maken van het feit dat verbouwingen van keuken, badkamer en WC gevolgen kunnen hebben voor onderliggende appartementen of winkelruimten als er lekkages optreden.

De door de bestuurder te geven richtlijnen betreffen met name de wijze waarop water- en afvoerleidingen moeten worden gelegd, bevestigd en aangesloten op de hoofdwater- en afvoerleidingen.

Artikel 3: GEBRUIK VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTEN

3a.    De galerijen, lifthallen, liften, gangen en trappenhuizen mogen alleen in overeenstemming met hun bestemming worden gebruikt.

3b.    Het is bewoners en bezoekers verboden zich onnodig of luidruchtig in/op de gemeenschappelijke ruimten op te houden.

Toelichting: Hiermee wordt beoogd het luidruchtig uitlaten van bezoek, vooral ’s-avonds en ’s-nachts, tegen te gaan.

3c.    Het is verboden kinderen in/op de gemeenschappelijke ruimten te laten spelen.

3d.    Het is verboden afval, (op enigerlei wijze verpakt), of voorwerpen, goederen e.d. in/op de gemeenschappelijke ruimten te plaatsen. De ophaaldagen zijn te vinden op www.denhaag.nl.

3e.    Het is verboden (brom)fietsen, motoren of andere voertuigen in/op de gemeenschappelijke ruimten te plaatsen. Voor scootmobielen kan de Vergadering van Eigenaars, onder voorwaarden, toestemming verlenen.

3f.     Het is verboden voorwerpen aan muren e.d. te bevestigen behoudens toestemming van de Vergadering van Eigenaars. Aan toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

Toelichting: Bijvoorbeeld voorwaarden met betrekking tot herstel van eventuele schade.

3g     Verhuizingen en het aan- en afvoeren van grote goederen (meubels, keukens, huishoudelijke apparaten) dienen via de kelderingangen of de buitenzijde van het gebouw te worden gedaan. Bijvoorbeeld door gebruikmaking van een zogenaamde verhuislift. In overleg kan het bestuur ontheffing verlenen.

3h.    Het is verboden te roken in de besloten gemeenschappelijke ruimten (liften, keldergangen, entrees en halletjes).

3i.     De bewoners moeten er zoveel mogelijk toe bijdragen, dat de gemeenschappelijke ruimten zo schoon mogelijk gehouden worden. Tevens moeten zij de nodige maatregelen nemen ter voorkoming van schade in en aan deze gemeenschappelijke ruimten. Beschadigingen, die b.v. bij verhuizingen ontstaan, dienen door de veroorzaker te worden hersteld of de kosten van herstel zullen op de veroorzaker worden verhaald.

Artikel 4: BETALING SERVICEKOSTEN

4a.    De eigenaar is verplicht de servicekosten aan de Vereniging te betalen voor of uiterlijk op de dag welke de bestuurder, blijkens de daartoe verstrekte rekening daarvoor heeft bepaald.

4b.    Indien de eigenaar nalaat te betalen zal de bestuurder hem in gebreke stellen door middel van een aangetekende brief en hem daarbij sommeren te betalen voor een bepaalde datum.

4c.    Indien de eigenaar, genoemd onder b., nog verder in gebreke blijft zal de bestuurder die maatregelen treffen die noodzakelijk en rechtmatig zijn, om de eigenaar tot betaling te dwingen.

4d.    Een eigenaar die in gebreke blijft de betaling als bedoeld onder a. dan wel b. te voldoen, is verplicht vanaf de dag van de in gebreke stelling tot de dag van betaling over het verschuldigde bedrag een rente te betalen gelijk aan de koers van de op vervaldag geldende voorschotrente.

4e.    Alle gerechtelijke en buiten gerechtelijke kosten welke worden gemaakt om de in gebreke zijnde eigenaar tot betaling te dwingen komen voor diens rekening.

Artikel 5: VERHUUR VAN APPARTEMENTEN

5a.    De verhuur van een appartement is slechts toegestaan voor een aaneengesloten periode van minimaal 1 jaar aan een en dezelfde huurder.

Toelichting: Hiermee wordt beoogd te voorkomen dat door veelvuldige verhuizingen en veel verschillende bewoners het gebouw en de installaties aan meer dan normale slijtage onderhevig zijn

5b.    De eigenaar die zijn appartement verhuurd is verplicht in het huurcontract de bepaling op te nemen, dat de verhuurder verplicht is het Reglement van Splitsing en Huishoudelijk Reglement na te leven.

5c.    De eigenaar die zijn appartement verhuurd is verplicht in het huurcontract een bepaling op te nemen dat onderverhuur verboden is.

5d.    De eigenaar die zijn appartement verhuurd is verplicht de door de Vergadering van Eigenaars vastgestelde gebruikersverklaring bij de bestuurder in te leveren voordat de huurder zijn intrek neemt.

Toelichting: Hiermee wordt voorkomen dat een huurder, na het appartement reeds te zijn betrokken, niet akkoord gaat met de verklaring.

ARTIKEL 6: VEILIGHEID

6a.    Uit het oogpunt van veiligheid zijn de bewoners strikt gehouden aan het volgende:

  • zij verlenen onbekenden geen toegang tot het gebouw,
  • zij verhinderen onbekenden mee te lopen bij het betreden van het gebouw,
  • zij waarschuwen onmiddellijk de politie en de bestuurder bij waarnemen dat onbekenden zichzelf toegang verschaffen of reeds in het gebouw verblijven.

6b.    Iedere bewoner is verplicht toegangsdeuren tot de gemeenschappelijke ruimten achter zich te sluiten en voor zover deze van een slot zijn voorzien, er op toe te zie dat de deur(en) in het slot valt (vallen).

ARTIKEL 7: BUITENZIJDE APPARTEMENT

7a.    Het is de bewoners niet toegestaan zonder toestemming van de Vergadering van Eigenaars het uiterlijk van het privégedeelte (buitengevels, hekwerken enz.) te (laten) veranderen.

7b.    Voor het aanbrengen van zonneschermen kan de Vergadering van Eigenaars eisen stellen t.a.v. uitvoering en doek.

7c.    De bewoners zijn verplicht de boven en binnenzijde van de balustrade en de galerij vóór hun appartement schoon te houden. Ook dienen zij te zorgen voor het ontstoppen van het afvoerputjes rond hun woning.

7d.    De bewoners dienen de galerijen zelf sneeuw en ijsvrij te houden.

ARTIKEL 8: GEBRUIK BALKON

8a.    Op de balkons mogen geen kasten of andere voorwerpen geplaatst worden die het aanzien van het gebouw aantasten.

Op de achterbalkons mogen geen kasten en/of andere voorwerpen worden geplaatst of opgehangen zonder toestemming van de bestuurder. De bestuurder zal, daarin geadviseerd door de Technische Commissie,verzoeken toetsen aan het vrij blijven van de nooddoorgangen in de tussenschotten tussen de balkons, de galerijen en het trappenhuis.

Toelichting: Het gebouw is door het Rijk aangemerkt als beschermd stadsgezicht.

8b.    Het plaatsen van bloembakken of potten moet altijd aan de binnenzijde van de balustrade   van het privé-balkon geschieden en uit veiligheidsoverwegingen wel zodanig (“nagelvast”, zonder boren) dat deze daar niet vanaf kunnen vallen of bij storm af kunnen waaien.

8c.    Antennes (waaronder schotelantennes) zijn niet toegestaan indien deze aan gevel of hekwerken worden bevestigd. Wel is toegestaan een buiten het zicht op het balkon geplaatste antenne op voet. De voet mag niet aan de balkonvloer bevestigd worden.

ARTIKEL 9: OVERLAST

9a.    De vloerbedekking van de privégedeelten moet van een zodanige samenstelling zijn dat contactgeluiden zoveel mogelijk worden tegengegaan.

9b.    Nieuw aan te brengen vloerbedekking van harde materialen, zoals parket, laminaat en tegelvloeren, dient te voldoen aan een waarde van Ico = +10 dB of meer voor de isolatie van contactgeluid van de kale vloer inclusief de vloerbedekking. Het blijft wenselijk ook deze vloeren zodanig te belopen dat er geen overlast wordt veroorzaakt (zo min mogelijk met schoenen/hakken aan in huis lopen).

De ten tijde van de vaststelling van dit reglement al aanwezige harde vloeren met een geluidsisolatie van minder dan + 10 dB, mogen slechts zodanig worden belopen dat er geen overlast wordt veroorzaakt (zonder schoenen/hakken). Bij vervanging dient men aan de nieuwe norm te voldoen. Nieuwe vloeren dienen ten allen tijde aan deze norm te voldoen. 

ARTIKEL 10: OVERIG

10a.           Voor alle gevallen, waarin het Huishoudelijk Reglement, het Reglement bij Splitsing van Eigendom en het Bijzonder Reglement niet voorzien, beslist de Vergadering van Eigenaars.

ARTIKEL 867 c BURGERLIJK WETBOEK

Art. 6a.   De Vergadering van Eigenaars is bevoegd regels te stellen betreffende het gebruik van de gedeelten die niet bestemd zijn als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, voor zover het Reglement daarover geen bepalingen bevat.

Art. 6b.   Iedere eigenaar kan een gebruiker vragen te verklaren of hij bereid is een in het vorige    lid bedoelde regel na te leven. Is de gebruiker daartoe niet bereid of verklaart hij zicht niet bereid, dan kan de Kantonrechter op verzoek van iedere eigenaar beslissen dat de regel ten aanzien van de gebruiker komt te gelden. 

SLOTBEPALING

Bij overtreding van een der bepalingen van de Wet, het Reglement van Splitsing of het Huishoudelijke Reglement, hetzij door een eigenaar, hetzij door een gebruiker kan artikel 27 van het Reglement van Splitsing worden toegepast.

Toelichting: De in het Bijzonder Reglement bepaalde boete van € 150,– kan, maar hoeft niet, te worden opgelegd.

Aldus vastgesteld door de Vereniging van Eigenaars Piet Heinplein I te ’s-Gravenhage, in haar vergadering gehouden op 7 maart 2013.

De bestuurder,                                                    de voorzitter,

Klik op de link hieronder om de bovenstaande document in Word te openen

Huishoudelijk Reglement

For the non dutch speakers here is a draft copy of the above in English as a PDF please note this is for information only to open click on the link below.

House Regulations

 

Advertenties